Fasader och påväxt.

Fasader med påväxt kan bli ett stort problem.

Påväxt på fasader kan vara ett stort problem för många fastighetsägare. Alger och andra liknande typer av påväxt kan ge upphov till en mängd negativa följder. Dessa följder kan både påverka fastighetens utseende negativt och påverka fasadens livslängd.

Mikrobiella påväxter på fasader varierar och kan ha olika karaktärer. Alger, mossor, lavar, och mögelsvamp är normalt dom vanligaste förekommande sorter av påväxt.

Några orsaker till en ökad mikrobiell påväxt på fasader idag skulle kunna vara att färger och ytskiktsmaterial innehåller mindre gifter som tar död på påväxt. Klimatet har blivit varmare och fuktigare där påväxt kan frodas och växa bättre.

Påväxt och putsade fasader.

En av många risker med påväxt är att det kan orsaka fuktskador. Många av dessa påväxter binder vatten som kan leda till att fukt tränger i murverket och orsakar fuktskador i fasaden som förvärrar problemen.

Förutom risk för mögel och svamp kan även en putsad fasad råka ut för frostsprängning under vintertid då en fuktig fasadputs fryser till is och slutligen spränger sönder befintlig puts och murbruk.

Fasader med träpanel.

Målade träfasader löper också risk att utsättas för påväxt. När mikroorganismer som alger, svampar och mossor börjar växa på fasadytan kan detta leda till en mängd olika problem.

Att ta hand om och förbygga mot påväxt är en viktig del av underhållsarbetet när kommer till träfasader. Genom att rengöra och ta bort påväxt förlänger man även träfasadens livslängd.

Påväxt påverkar fasadmaterial och dess normala livslängd på ett negativt sätt. Livslängd och hållbarhet försämras och detta i sin tur påskyndar troligen behovet  av fasadrenovering.

Många olika fasadmaterial.

Nu finns det en del olika typer av fasadmaterial på våra byggnader utöver fasadputs och träpaneler. Utöver det dåliga intryck som påväxt skapar så har alla dessa material olika egenskaper och klarar av att stå emot påväxt på olika sätt.

Klimatförhållandena påverkar i hög grad påväxtens förekomst. Åtgärder och fasadmaterial bör anpassas efter lokala klimatförhållanden för att vara mest effektiva. Ökad luftfuktighet och skuggiga områden kan vara mer benägna att främja påväxt.

Förebygg påväxt med rätt behandling för din fasad.

Vid användning av rengöringsmedel och behandlingsprodukter är det viktigt att beakta både säkerhetsaspekter och miljöhänsyn. Att välja miljövänliga alternativ kan bidra till att minimera påverkan på omgivningen.

Kontrollera alltid vilken typ av fasadmaterial du har på din fastighet och vilken typ av rengöringsmetod som passad din fasad bäst. Vissa typer av fasadmaterial är känsligare än andra och ska hanteras varsamt.

Vid nyinstallation eller fasadrenovering av befintliga fasader är materialvalet avgörande för att minimera påväxtens påverkan. Material som är mindre mottagliga för mikrobiell tillväxt och enklare att rengöra kan vara fördelaktiga.

Utöver skador så kan påväxt även påverka fastighetens utseende i en negativ rikting. Helhetsintrycket försämras och skapar en känsla av eftersatt underhåll för dom boende och besökare. Även värdet på fastigheten kan minska och också skapa en känsla av att det är mindre attraktivt att bo i fastigheten.

Påväxt på fasaden är ofta ingen trevlig syn.

       

När är bästa perioden att rengöra fasaden?

Hösten är en särskilt bra tid för rengöring eftersom algerna är som mest aktiva under denna period. Det vanligaste är dock att man utför en fasadrengörning under våren när frosten har släppt sitt grepp. För att upprätthålla en hel och välskött fasad är det viktigt att utföra regelbunden fasadrengöring.

Sammanfattningsvis.

Det är viktigt att ta hand om och underhålla fasaden. Genom att regelbundet rengöra fasaden så förbygger man att dessa problem ska uppkomma så tidigt som möjligt. Med rätt behandling av fasaden kan man förhindra att fuktskador, minskad livslängd samt ett försämrat helhetsintryck uppstår.

Fasadspecialisten.se